GENERAL DEPARTMENT STAFF
pasha
S M M Phasa
M Sc(Maths), M.Sc(Sat)
srinu
P Srinivasa rao
M Sc(phy.)
saritha
Ch Saritha
M Sc(ele.)
chiranjeevi
B Chiranjeevi
M Sc(Chem.)
battu
M P S M Krishna
M Sc(Chem)
usha
K. Usha
M.A(Litt)
Mohan
G.K.Mohan
M.A.
Phani
G Phaneswara Rao
M.A.
RAVI KUMAR
DV RaviKumar
M.Sc(Physics)
dorababu
B Dorababu
M.Sc(Maths)
ramesh
K Ramesh
M.A.
Suryanarayana
P Suryanarayana
M.Sc(Maths)
Venkateswara Rao
V.Venkateswara Rao
M.Sc(Physics)
prasad
K V Naga Prasad
M.Sc(Chemistry)
sheshakumari
I.R.L.Shesha Kumari
M.Sc(Chemistry)